•   Castellano  |  Català  
 • Localitat
  Tipologia de l'immoble
  Preu máx. €
  Cercar immobles
  * Nom:
  * Telèfon:
  * Els seus comentaris aquí.:
  Quiero que el anunciante de esta web se ponga en contacto conmigo. | Aviso Legal

  DESQUALIFICACIONS D´HABITATGES DE PROTECCIÓ OFICIAL-V.P.O.

  Els habitatges de protecció oficial estan acollits per Llei a un règim jurídic determinat per un període de temps, amb unes obligacions i limitacions com per exemple que s’han de destinar a domicili habitual i permanent i el preu de l’habitatge està limitat.

  La desqualificació d’un habitatge de protecció oficial es competència de la Generalitat de Catalunya, e implica en alguns casos la devolució dels ajuts obtinguts amb les seves corresponents demores.

  TRAVISA com pas previ a una desqualificació realitza un ESTUDI-PRESSUPOST en el que determina la viabilitat de la desqualificació i el cost aproximat amb els corresponents interessos de demora ( excepte plusvàlua municipal). Si el client accepta el pressupost fem la tramitació de l’expedient cuidant de la preparació, sol•licitud retorn de les ajudes fins a l’obtenció de la desqualificació de la forma més àgil i ràpida per al client.


  ASSESSORAMENT I TRAMITACIÓ PER PROMOTORS D´EXPEDIENTS AMB PROTECCIÓ OFICIAL

  Assessorem al promotor a la preparació del expedient, portem la tramitació davant la Generalitat de Catalunya i quant finalitzen les obres assistim a l´ inspecció que realitza el Departament d´ Habitatge per l´ obtenció de la qualificació definitiva. Cuidem de l´ inscripció i gestió dels compradors al Registre de Sol•licitants d’habitatges de Protecció Oficial. Assessorem i tramitem el visat de contractes de compravenda davant el departament corresponent per l¨obtenció d¨ajuts als adquirents


  ALTES IBI, GESTIÓ CADASTRAL

  Segons contempla la Llei els promotors immobiliaris, els particulars, les empreses han de comunicar al Cadastre immobiliari qualsevol alteració que es realitzi a les finques, finalització d´ obres, divisió horitzontal, canvi d´ ús, segregacions, agrupacions, rehabilitacions etc..., en un plac no superior a tres mesos.

  TRAVISA
  , pot regularitzar qualsevol alteració immobiliària al Centre de gestió Cadastral. També podem tramitar certificats cadastrals, així com aclarar sobre discordances de superfícies.


  TRAMITACIÓ D´AJUDES OFICIALS PER LA COMPRA D´ HABITATGES

  Els plans d’habitatges contemplen unes ajudes per a l’adquisició d’habitatges. TRAVISA ofereix l’assessorament i la tramitació, detallant al comprador el tipus d’ajuda que pot obtindré i tramita el visad-resolució del contracte de compravenda fins a l´ obtenció de la resolució per part de la Generalitat reconeixen les ajudes.


  TRAMITACIÓ DE PRORROGUES PER PRÈSTECS DE PROTECCIÓ OFICIAL

  Tos els préstecs hipotecaris de Protecció Oficial han que revisar-se dins del cinquè any per que el propietari pugui seguir amb les ajudes reconegudes. TRAVISA pot cuidar de la tramitació de les prorrogues.


  AUTORITZACIÓ DE VENDA PER HABITATGES DE PROTECCIÓ OFICIAL

  Els habitatges de Protecció Oficial si es volen vendre abans de hagin transcorregut uns determinats anys, els propietaris han de sol•licitar autorització de venda a la Generalitat de Catalunya. Aquesta autorització comporta la devolució dels ajuts amb uns interessos de demora. TRAVISA, realitza un càlcul previ del import a retornar i si el client ho desitja podem fer la tramitació davant la Generalitat de Catalunya.


  CÈDULES D´ HABITABILITAT DE 1a I 2a OCUPACIÓ

  Amb l´entrada en vigor de la Llei 18/2007 del Dret a L´ Habitatge, a totes les vendes i arrendaments serà necessari aportar la cèdula d´ habitabilitat vigent, per garantir que l´ habitatge compleix amb la Llei.

  Els Notaris comprovaran a l´ otorgament de les escriptures de compravenda que s´ entrega la cèdula vigent. Per a cèdules d´ habitabilitat de 2a ocupació es necessari un certificat d´ habitabilitat signat i visat per un tècnic competent.

  TRAVISA pot realitzar tot el procés per l´obtenció de la cèdula d´habitabilitat i si cal disposem de tècnics qualificats per expdir el certificat corresponent.


  COMPRA-VENDA: HABITATGES, LOCALS, TERRENYS, EDIFICIS

  El servei d´ intermediació es portat de forma personalitzada per poder satisfer les expectatives dels nostres clients.

  Disposem de terrenys a diferents poblacions i també tenim una important cartera de promotors que demanen terrenys a diferents ubicacions.


  TRAMITACIÓ D´ESCRIPTURES, CANCEL·LACIONS NOTARIALS I REGISTRALS D´HIPOTEQUES DE TOTES LES ENTITATS


    |  Avís legal   |   Diseño por snm.es